Thursday, January 26, 2012

Thư gởi Google nhắc nhở về những bất nhất trong bản đồ biên giới đất liền và Biển Đông

January 20, 2012
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Attn:
Dr. Eric E. Schmidt, Chairman
Mr. John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs

Đề mục: Những bất nhất của đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, và bản đồ Biển Đông trong trang mạng http://maps.google.com và http://ditu.google.com
Thưa Dr. Schmidt và Ông Hanke:
Ngày 20/10/2011 chúng tôi gởi đến ông bức thư trình bày những sự khác biệt giữa bản đồ vùng Biển Đông, và ngày 24/10/2011 chúng tôi gởi đến ông một bức thư khác nêu ra mối quan tâm về những bất nhất giữa các bản đồ trong trang mạng http://maps.google.com và http://ditu.google.com liên quan đến đường biên giới đất liền vùng thành phố Lào Cai của Việt Nam mà ông đã thông báo cho chúng tôi vào tháng Tám 2010 rằng những sai sót này đã được chỉnh sửa.

Thời gian đã 3 tháng từ ngày chúng tôi gởi điện thư đến ông, chúng tôi chưa nhận được hồi âm của ông về những quan tâm của chúng tôi. Ngay ngày hôm nay chúng tôi vẫn thấy những bất nhất này còn tồn tại trên hai trang mạng Google Maps chính thức nêu trên của Google.

Chúng tôi xin rất trân trọng nếu ông cứu xét vấn đề này trong tinh thần khẩn trương và giãi quyết những bất nhất này trong một thời gian sớm nhất có thể.

Chúng tôi và đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới đang nóng lòng chờ thư trả lời của ông.
Xin cám ơn ông rất nhiều.
Trân trọng,
Thay mặt người Việt quan tâm
Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long

Đính kèm:
*Bản sao 2 bức thư gởi ngày 20/10/20111 và 24/10/2011
*Bản sao bức thư phúc đáp của Công Ty Google gởi ngày 02/08/2010

No comments:

Post a Comment